Arbetsmiljö

Betonmast ska vara en säker arbetsplats där alla medarbetare känner sig trygga och är skyddade. Vårt ansvar gäller både internt inom hela koncernen och externt i de områden där vi har verksamhet. Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är grundläggande i alla arbetsprocesser, från planeringsstarten, genom hela driftperioden och som en del av projektutvärderingen efter avslutade projekt. Betonmast har egna HMS-ansvariga i varje projekt och arbetar med att involvera medarbetarna på alla nivåer i arbetet för att skapa en förståelse för att HMS inte bara är chefens ansvar utan en skyldighet som alla medarbetare har.


Betonmast HMS-mål

Vårt mål är helt enkelt att vi inte ska ha några skador. Det är visserligen ett ambitiöst mål och naturligtvis ett mål som inte automatiskt uppnås bara för att vi har beslutat om det. Alla i Betonmast-koncernen måste göra vad de kan för att vi ska nå detta mål, genom att anpassa sig, i sättet att arbeta och med extra uppmärksamhet på förhållanden som kan leda till olyckor och oönskade incidenter.

  • Allt arbete ska ske utan skador på människor, material eller yttre miljö.
  • Betonmast ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö, såväl internt i företaget som i relationen till uppdragsgivare, samarbetspartner och leverantörer.
  • All aktivitet ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter.
  • Alla ska ha tillräcklig utbildning och kunskap om det arbete som de ska utföra.
  • Det ska finnas ett kontinuerligt arbete med att reducera riskerna för olyckor och olyckstillbud.

 


 

Vi tar hand om våra medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Medarbetarna ska känna att Betonmast värnar deras hälsa och säkerhet. HMS-arbetet i företaget ska bidra till en kultur som gör att varje enskild medarbetare känner ansvar för sin egen och andras säkerhet och att de åtgärder som är nödvändiga för att nå målen vidtas. Ingenting är viktigare än att alla som arbetar i våra projekt ska kunna ta sig hem oskadda från jobbet. Vi arbetar därför noga med att kartlägga HMS-riskområden så att vi alltid kan vara beredda på utmanande situationer.

 


 

En bra arbetsmiljö

Betonmast fokuserar på att skapa en inspirerande arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling och karriär, oavsett vilken yrkesbakgrund du har. Många av koncernens chefer har en gång börjat som lärlingar och stigit i graderna inom företaget, vilket vi betraktar som en stor styrka för att kunna se helheten i ett byggprojekt och hitta lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Betonmast odlar också en gemenskap där stolthet är ett av nyckelorden. Stolthet över att vara en del av gemenskapen och stolthet över att bidra till värdeskapande, både för företaget och i samhället.