Betonmast satsar på miljön

Byggbranschen driver en grön revolution, och i linje med den pågående satsningen för minskad miljöpåverkan inför Betonmast en konkret miljöstrategi.


Vision

Betonmast håller på att etablera ett omdöme som miljöorienterat och kunskapsrikt bolag. Vi verkar för att ha en minimal negativ påverkan på den lokala och globala miljön.

Miljösatsningen inom Betonmast innebär att företaget ligger i framkant och är redo när nya krav ställs på branschen. Samtidigt ska initiativen betona samhällsansvaret gentemot närmiljö och medarbetare. Detta kommer att göra Betonmast till en prioriterad samarbetspartner i miljöprojekt.

 


 

Grön tråd – vår miljömodell

Betonmast miljömodell, Grön tråd, systematiserar miljöarbetet och gör det enklare att bygga miljöanpassat. Med hjälp av en välutvecklad miljöledning, lokala miljökunskaper och centrala nyckelpersoner på projektbasis ska vi säkerställa en ”grön tråd” genom hela projektet. Med utgångspunkt i miljömodellen tillhandahåller vi en trygg vägledning och kan presentera rätt miljöval och effektiva tekniska lösningar.

Betonmast kan erbjuda partnerskap i pilotprojekt beträffande rätt miljöval och effektiva tekniska lösningar. Vi kommer att utvärdera hållbara lösningar och livscykelkostnader (miljöpåverkan och kostnader) i samband med val. Detta gäller såväl materialanvändning och hållbarhet som energiförbrukning genom hela byggprojektet. Den mest energieffektiva strömmen är den vi inte använder. Genom teknisk styrning och bra lösningar kan vi optimera våra byggen så att de får lägsta möjliga energiförbrukning. När bygget är klart läggs fokus på en bra injustering och användarutbildning för att uppnå lägsta möjliga energiförbrukning under drifttiden. För byggherrar blir resultatet en kombination av bra miljölösningar, en bra produkt och god ekonomi.

 


 

Ambitiösa miljömål

Betonmast har ambitiösa miljömål. Alla Betonmast-bolag ska på sikt vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. De flesta bolagen har redan en miljöcertifiering och inom kort kommer alla våra dotterbolag att vara certifierade enligt ISO 14001. Nystartade bolag certifieras fortlöpande.

Standarden ISO 14001 ställer höga krav på kontinuerlig övervakning och mätning av Betonmast miljöpåverkan. Dessutom ställs det höga krav på att regelverk följs och att kontinuerliga förbättringar görs. Vi söker ständigt efter projekt med miljökrav och ställer ambitiösa miljökrav på projekt i egen regi.

Certifieringen innebär en garanti för kunderna att vi följer alla lagar och föreskrifter om påverkan på yttre miljö och att vi arbetar kontinuerligt med att minska vår negativa påverkan på miljön. Betonmast har i sin miljöpolicy också definierat konkreta mål för miljöpåverkan och materialval som också försäkrar kunderna att Betonmast ska hitta lösningar och produkter som resulterar i miljövinster i projekten.