Betonmast satsar på miljön

Världen står inför en stor klimatutmaning. Klimatrapporten från FN:s klimatpanel visar att vi måste agera snabbt för att få bukt med klimatförändringarna.

Som ett av de större företagen i byggbranschen i Norge och Sverige ser vi det som vår plikt att påverka marknaden i en mer hållbar riktning, i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling och klimatmålet. Vi har därför satt upp mätbara miljökrav för alla våra projekt och implementerat en modell för att ta hänsyn till miljön i alla faser av projektet. Denna modell kallar vi grön tråd.


Grön tråd

För oss på Betonmast är miljöledning en viktig del av vår strategi. Vi är övertygade om att omsorg om miljön bidrar till en bra produktion och arbetsmiljö samt till en hög kvalitet i genomförandet och under byggnadens livstid. Därför har vi infört konceptet grön tråd. Det innebär att vi ska beakta miljöaspekter och använda vår miljökompetens – från tidig projektutveckling, genom projektets alla faser, fram till driftsättning och överlämning av byggnaden. Grön tråd bygger på samarbete i ett tidigt skede.


Vision

Genom våra miljömål, och vår strategiska miljöledning, ska vi till 2030 ha minskat växthusgasutsläppen från våra svenska och norska byggarbetsplatser med 65 procent. Vi vill därför samarbeta med beställare som har miljöambitioner, så att vi tillsammans kan uppnå miljömålen för projektet.

Genom bra miljöprojekt vill vi inspirera underentreprenörer, byggherrar, leverantörer och inte minst användarna och visa att hållbara lösningar skapar värden för framtiden. Detta ger inte bara miljövänliga byggnader av hög kvalitet, det gagnar även samhället och ekonomin. Det ska bli naturligt för alla aktörer i våra projekt att välja miljövänliga lösningar. På så sätt anser vi att vi kan bidra till den gröna omställningen.


Vår miljöpolicy

Vi ska i vårt arbete följa alla gällande lagar, krav och standarder. Genom vårt miljöarbete ska vi alltid verka för en kontinuerlig förbättring. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp mätbara mål för projekten och genom att ha en långsiktig och tydlig vision. Målen ska utvärderas och uppdateras över tid, så att vår långsiktiga vision kan uppnås. Genom att arbeta strategiskt och med miljöfokus anser vi att vi kan vara med och göra branschen mer miljövänlig och bidra till att klimatmålen uppnås.